Kosten

1 BOUWKOSTEN NIEUWBOUW

kantoor of bedrijfspand

Voor de nieuwbouw van een kantoor of een bedrijfspand spelen te veel factoren een rol om een richtlijn te geven. De marges zouden dan te groot worden om bruikbaar te zijn. Een bedrijfspand kan in verschillende constructies opgebouwd worden. Denk bv aan een staalconstructie met geïsoleerde beplating. In vele gevallen komt hier een entree- en kantoorgedeelte bij waar een luxe uitstraling vaak gewenst is. Zolang onbekend wat gewenst is is een prijs op basis van een standaard uitgangspunt niet te bepalen.

Voor een kantoor geldt het zelfde.

woning

De bouwkosten van een nieuw te bouwen woning zijn wat beter in te schatten. Hiervoor is uit te gaan van een prijs per kubieke meter (m3). Voor een woning kan een prijs van €450,00 tot €550,00 euro aangehouden worden. Uit deze uitgangspunten volgt een prijs voor de kale bouwkosten, exclusief btw.

Hierin worden de volgende kosten niet meegerekend:

 • grondverwerving
 • inrichting (vloerbedekking, banken, gordijnen, enz…)
 • kosten afzonderlijke adviseurs
 • kosten grondonderzoek (sondering, klic melding, sondering)
 • tuinaanleg
 • keukeninrichting
 • gemeentelijke leges

Dit bedrag is, tenzij anders overeengekomen, inclusief:

 • fundering
 • vloeren en kappen
 • metselwerk
 • stucwerk
 • tegelwerk, vaak als stelpost
 • elektrische installatie
 • loodgieterwerk, riolering
 • timmerwerk
 • kozijnen met glas
 • schilderwerk
 • dakdekkerwerk
 • centrale verwarming

Ook is de hoogte van de prijs afhankelijk van de volgende factoren:

 • de kwaliteit van de materialen (staal > verzinkt staal > roestvrijstaal)
 • de mooiste metselstenen zijn toch vaak de duurdere;
 • de ingewikkeldheid van de constructie;
 • de toegankelijkheid van de bouwplaats;
 • de mogelijkheid om te prefabriceren.

2 BOUWKOSTEN VERBOUW

Verbouw laat zich moeilijk uitdrukken in een prijs per eenheid (m3). Een deel van de bouwwerkzaamheden betreft de bestaande bouw en – vaak – bestaat een ander deel van de werkzaamheden uit nieuwbouw als gevolg van een gewenste uitbreiding. Het evenwicht tussen verbouw en nieuwbouw is moeilijk te duiden. En bij verbouw is het mede moeilijk om vooraf in te schatten wat de conditie is van de bestaande situatie.

Bij verbouw met eventueel deels nieuwbouw zullen de kosten pas iets duidelijker worden als er ook een goede opname van de bestaande situatie is gemaakt. Dat vergt vaak behoorlijk sloopwerk in een fase dat dat nog ongewenst is. Het is verstandig met dit type bouw rekening te houden met een bepaalde reserve voor onvoorziene omstandigheden.

3 BOUWKOSTEN INTERIEUR

Een schatting voor de kosten voor het ontwerpen van een nieuw interieur is niet eenvoudig. Het werk is niet zozeer afhankelijk van de omvang van het project, uitgedrukt in vierkante of kubieke meters. Het gaat bij deze opdrachten mede om de optelsom van de losse elementen waar het interieur uit kan bestaan, het maatwerk voor kasten, banken, balies, enz….

Een prijs zal gegeven kunnen worden na goed overleg.

4 ADVIESKOSTEN ARCHITECT

De advieskosten van de architect bestaan uit het honorarium en de bijkomende kosten. Standaard worden de kosten voor opzichter apart berekent. Als vermeld maken werkzaamheden voor de begeleiding tijdens de bouw deel uit van mijn honorarium en vind ik het echter zeer wenselijk dat er middels (minimaal twee-) wekelijkse bouwvergadering overleg blijft over alles wat bij de bouw ter sprake komt. Tevens bespreken we dan het meer- en minderwerk en wordt de facturering van de aannemer getoetst aan de hand van de stand van het werk.

Bijkomende kosten zijn kosten voor kopieer- en lichtdrukwerk, voor het opvragen van kadastrale gegevens en onder andere voor de reiskosten. Deze kosten declareer ik als werkelijke kosten, zonder verdere opslagen.

Voor mijn advieskosten is de Nieuwe Regeling 2011 van toepassing. Voor (kleinere) consumentenopdrachten is de CR 2006 goed toe te passen. Een en ander te bepalen in overleg. Een link naar deze regelingen is te vinden op deze website.

honorarium

Voor het honorarium bij nieuwbouw zijn er de volgende mogelijkheden:

a) op basis van bestede uren;

b) op basis van een percentage van de bouwkosten;

c) op basis van een vooraf vastgesteld bedrag.

a) op basis van bestede uren;

Bij deze manier van werken houd ik netjes de bestede uren bij. Nadeel is dat u van te voren niet weet waar u aan toe bent. Zeker voor kleine werken heeft deze manier van rekenen mijn voorkeur. In ieder geval is dit de meest eerlijke manier van werken voor alle partijen. Het uurloon bij deze manier van rekenen is € 60,00, exclusief btw voor uren welke niet ontwerp gerelateerd zijn.

Uren specifiek besteed aan het ontwerp door de architect worden berekend op € 90,00, exclusief btw.

b) op basis van een percentage van de bouwkosten;

Voorheen werd in de SR1995 gebruik gemaakt van een formule. Deze formule is geactualiseerd de basis voor de bepaling van het honorarium op basis van een percentage van de bouwkosten. Duidelijk is dat grotere werken een lager percentage kennen. Dat komt omdat bepaalde werkzaamheden bij kleinere werken niet evenredig minder werk betekenen. Denk aan bestudering van het bestemmingsplan, de welstandnota, alswel het invullen van de aanvraag bouwvergunning. Bij kleine werken maken die werkzaamheden relatief veel tijd uit van het totaal.

Vanaf het begin is er op deze wijze al redelijk inzicht in de het honorarium. Echter ze worden gaandeweg de bouw gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke en uiteindelijke bouwkosten.

c) op basis van een vooraf vastgesteld bedrag.

Vind u het prettig om vooraf te weten wat de kosten zijn voor het honorarium van de architect, dan kan dat ook. Na het schetsontwerp zullen we dan het honorarium vast leggen. Het scheelt uiteraard als er goede tekeningen beschikbaar zijn van de bestaande situatie in plaats van dat we alles moeten inmeten.